ข้อมูลสารสนเทศ APBG PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2011 เวลา 20:21 น.

ข้อมูลสารสนเทศ   APBG  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2
 

สารสนเทศงานวิชาการ รหัส A
A51 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
A52 ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนในโรงเรียน
A53 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
A54 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
A55 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553  ระดับการศึกษาปฐมวัย
A56 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A57 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ระดับการศึกษาปฐมวัย
A58 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A59 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
A510 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
A511 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาปฐมวัย
A512 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A513 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาปฐมวัย
A514 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A515 ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาปฐมวัย
A516 ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2554 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
A517 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2554
A518 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับท้องถิ่น ปีการศึกษา 2554
A519 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 2554
A520 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา 2554
A521 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
A522 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  ปีการศึกษา 2554
A523 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาปฐมวัย
A524 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


สารสนเทศงานบริหารงบประมาณ รหัส B
B61 ข้อมูลงบประมาณ

สารสนเทศงานบริหารทั่วไป รหัส G
G11 ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงเรียน
G12 ข้อมูลผู้บริหาร
G13 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
G31 ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2554
G32 ข้อมูลอาคารสถานที่
G33 งาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ประสบผลสำเร็จ
G34 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
G35 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
G36 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
G37 เป้าหมายการดำเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา
G38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2554 ของสถานศึกษา
G39 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
G310 รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
G311 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
G312 ความต้องการและการช่วยเหลือ
G41 ข้อมูลสภาพชุมชน

สารสนเทศงานบริหารบุคคล รหัส P
P21 ข้อมูลครูและบุคลากร
P22 ข้อมูลผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน
 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 13:23 น.